Popüler Hoca Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1- GİRİŞ

İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar populerhoca.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web Sitesi üzerinden Kurs Talebi veya Kurs Profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesini kullanmayınız. populerhoca.com aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. populerhoca.com, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

MADDE 2 – TANIMLAR:

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

 1. a) “Web Sitesi” http://www.populerhoca.com.tr internet sitesini,
 2. b) “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,
 3. c) “Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine şifre belirleyen Kullanıcı’yı,
 4. d) “Kurs Alan” Web Sitesi üzerinden Kurs Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,
 5. e) “Kurs Veren” Kurs vermek üzere Web Sitesi üzerinden Kurs Profili oluşturan ve sözleşmeyi onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Kurs Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Kurs Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),
 6. f) “Kurs Profili” Kurs Veren’in Kurs Alan’a sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Kurs Alanlar tarafından sunulan Kurs Talebi’ne Teklif vermek amacıyla Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili,
 7. g) “Kurs Talebi” Kurs Alan tarafından, bir veya daha fazla Kurs Veren’den Teklif almak amacıyla Web Sitesi üzerinde girilen kurs talebi veya niteliğine göre bazı hizmetler açısından populerhoca.com tarafından uygunluk durumuna göre ilgili Kurs Profilleri arasından Kurs Veren’e hizmet yönlendirilmesi talebini,
 8. h) “Teklif” Kurs Veren’in, Kurs Alan’ın gönderdiği Kurs Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,
 9. i) “Teklif Ücreti” Kurs Veren’in Kurs Alanın gönderdiği kurs talebine teklif verebilmek için ödemeyi kabul ettiği meblağı ifade eder.
 10. j) “Online Ödeme Sistemi” Kurs Veren’in Web Sitesi üzerinden vereceği tekliflere ilişkin populerhoca.com’a ödemekle yükümlü olduğu ücretlerin, populerhoca.com veya populerhoca.com’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Kurs Veren’den tahsilini sağlayan sistemi,
 11. k) “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.

MADDE 3 – POPULERHOCA.COM TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

populerhoca.com, Kurs Veren ve Kurs Alan’ın içeriklerini kendileri oluşturdukları kurs veya kurs talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar. populerhoca.com yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir.

MADDE 4 – KULLANIM ŞARTLARI

Üyelik Sistemi

 • Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla kurs talebi gönderebilirler. Şifre’nin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. populerhoca.com, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.
 • Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. populerhoca.com, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.
 • Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

Kurs Talebi Oluşturulması

 • En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Kurs Talebi oluşturabilir.
 • Geçerli bir Kurs Talebi oluşturmak için alınacak kursa ilişkin gerekli bilgilerin (kurs türü, kursun yeri, zamanı, bütçe vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.
 • populerhoca.com, Kurs Talebini kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde yayımlar. Ancak Kurs Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Kurs Alan’a aittir.

Kurs Profili Oluşturma

 • En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Sözleşme koşullarını onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Kurs Profili oluşturup Kurs Veren sıfatı kazanabilir.
 • Kurs Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim ve adres bilgileri gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir.

Teklif Verme

 • Kurs Veren, kendisine gönderilen bir Kurs Talebi için Web Sitesi üzerinden Teklif vererek, Kurs Talebi’nde belirtilen kursu Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden yapmayı teklif eder.
 • Verilen Teklifler Kurs Verenler tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır. Kurs Veren’in belirttiği süreden önce Teklif’i geri çekmesinden populerhoca.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ödeme

 • populerhoca.com yalnızca Kurs Verenden verilen teklif başına ücret talep etmektedir.
 • Verilen hizmetlerin bedeline ilişkin ücretlerin ödeme işlemleri tamamen kurs alan ve kurs veren arasında yapılacak olup populerhoca.com bu hususta sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Kurs alanların aldıkları kurs karşılığıfiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Kurs Veren tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler populerhoca.com’dan talep edilemeyecek olup populerhoca.com yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak teklif bedelleri için Kurs Veren’lere fatura kesmekle yükümlüdür.

Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

 • populerhoca.com’un Kurs Alan ile Kurs Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. populerhoca.com, Kurs Alan ve Kurs Veren arasında uyum olacağını veya Kurs Alan’ın bölgesinde, Kurs Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Kurs Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Kurs Alanlar Kurs Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.
 • populerhoca.com, Kurs Veren’i veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez.
 • populerhoca.com, Kurs Veren ve Kurs Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Kurs Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Kurs Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan populerhoca.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Kurs Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Kurs Veren’e aittir. populerhoca.com’nun ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Kurs Verenlere aittir.
 • populerhoca.com, sisteminde kayıtlı Kurs Alanların isim, adres ve telefon numarasının Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Kurs Verenler ile paylaşılmasından dolayı Kurs Alan ve Kurs Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
 • Kurs Alan bilgileri populerhoca.com tarafından Kurs Veren ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Kurs Veren tarafından ayrıca Kurs Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Kurs Alan ile Kurs Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
 • populerhoca.com ile Kurs Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.
 • populerhoca.com Kurs Veren ve Kurs Alan arasında kurs iptal, ödeme, indirim veya iade gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

populerhoca.com’a Verilen Yetkiler

 • populerhoca.com sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Üyeler, populerhoca.com’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.
 • populerhoca.com veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Kurs Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle populerhoca.com’nun Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • populerhoca.com, Web Sitesi’nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. populerhoca.com, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler populerhoca.com’nun gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
 • populerhoca.com Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [info@populerhoca.com] adresine yazılı bildirimde bulunarak söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.
 • Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde populerhoca.com, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, populerhoca.com kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.
 • Kullanıcılardan Kurs Veren’e ilişkin olarak gelen yorumları/değerlendirmeleri, düzeltme ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. populerhoca.com, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
 • Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, populerhoca.com dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.
 • Kurs Veren ve Kurs Alan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, populerhoca.com tarafından yayınlanmış olması Kurs Veren ve Kurs Alan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.
 • populerhoca.com hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli yapma hakkını saklı tutar.
 • populerhoca.com, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.
 • populerhoca.com Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

MADDE 5 – TÜM KULLANICILARA İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar) Kullanıcılar birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur. Web Sitesi İçeriği; Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,

(a) populerhoca.com Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve

(b) populerhoca.com, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

Sorumluluk Sınırlamaları

 • Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, populerhoca.com, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.
 • populerhoca.com, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.
 • populerhoca.com koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
 • populerhoca.com 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Kurs Veren’in verdiği kurslardan veya Kurs Alan’ın verilen kurs karşılığında Kurs Veren’e ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez. Telif Hakkı Politikası
 • Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. populerhoca.com, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.
 • Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı populerhoca.com’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.
 • populerhoca.com’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları populerhoca.com’a aittir. populerhoca.com söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. populerhoca.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

Web Sitesi Üzerindeki İçerik

 • Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur.

populerhoca.com;

(i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya

(ii)  Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

 • Web Sitesi populerhoca.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. populerhoca.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. populerhoca.com, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:
 • Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;
 • Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;
 • “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;
 • Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;
 • İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;
 • Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;
 • Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);
 • 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;
 • Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;
 • Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;
 • Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;
 • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,
 • 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,
 • Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve
 • Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

 • İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
 • Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için Kocaeli Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ

 • Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan üyeler populerhoca.com’un ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Populerhoca.com Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.
 • Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

MADDE 6 – YÜRÜRLÜK Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara populerhoca.com.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.